تست سنجش اعتیاد به کار:برای کسانی که به کار خود معتاد هستند. کار تنها راه زندگی کردن است. شهار معتادان به کار این است . بهتر است که انسان در کار از پا در بیاید،اما زنگ نزند . و از بین نرود معتادان به کار با اخرین قطار به خانه خود می روند. خیلی کم(…)