روانشناسی پرخاشگری

روانشناسی تربیتی چیست؟

روانشناسی تربیتی چیست:تعریف روانشناسی تربیتی به آن چیزی که روانشناسان در رابطه با تعلیم و تربیت بیان کرده‌اند. تعریف رایج نمی باشد و فردی به چنین تعریفی از روانشناسی تربیتی نرسیده است. ولی با این وجود این یکی از چند تعریف محتمل میباشد و اهمیت چنین تعریفی در آگاهی یافتن در نظراتی می‌باشد. که در(…)

تعریف پرخاشگری و خشم

  تعریف پرخاشگری و خشم: لازم است برای مفهوم خشم و پرخاشگری، بتوانیم این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کنیم. شناخت خشم و پرخاشگری در افراد  خشم شامل ؛ تصورات ، افکار ، هیجانات و احساسات فیزیکی می باشد به دلیل آن که مقدار آن زیاد است، امکان دارد که کنترل کمتری را افراد(…)