تاثیر مادیات بر شغل :در تمام طول تاریخ چه جنگ هایی که برسر پول نگرفته است. بسیاری از مذاهب و ادیان ان را دشمن روح و روان دانسته اندو جنایتهای . وحشتناکی برسران روی داده است.پول سبب انگیزه می شود. خیلیها اسان از ان نمی گذرند. تاثیر مادیات بر شغل در زمینه ی پول می(…)