برای دختران رفتار مردان جذابیت دارد نه پول آنها

دختران آنچه که دیگران تصور می کنند پول پسران برای آنها اهمیتی ندارد . اگرچه اگر دختری مجذوب