افزایش بهداشت روانی

به چه صورت بهداشت روانی در محیط کار را افزایش بدهیم؟ به وجود آوردن شرایطی که کارکنان نهادها باباور قلبی و با صمیمی شدن برای خود و همکارانش خویش احترام قائل شوند. دوری کردن از شیوه‌های زور و اجبار در محیط کار ۳٫تشخیص توانایی‌های کارکنانی که تحت نظارت هستند و سپس به وجود آوردن شرایط لازم … ادامه خواندن افزایش بهداشت روانی